Transferne cene

Transferne cene su cene koje se formiraju prilikom realizacije transakcija između povezanih pravnih i/ili fizičkih lica. Njihova analiza predstavlja jednu od najsloženijih i najdelikatnijih materija u poreskom pravu i važno je pitanje, kako sa stanovišta poreskih obveznika, tako i sa stanovišta poreskih vlasti.

Iako istorija transfernih cena u poreskim propisima u Srbiji počinje 1991. godine, aktuelizacija tog pitanja počinje 2013. godine, kada su izmenjeni poreski propisi na način da su uređena pitanja njihove analize i dokumentovanja.

Obveznici poreza na dobit u Republici Srbiji, na osnovu relevantnih zakonskih propisa, imaju obavezu analize usklađenosti cena po kojima su realizovali transakcije sa svojim povezanim licima sa transakcijama koje se realizuju po tržišnim uslovima. U tom smislu, PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA pruža usluge analize usklađenosti transfernih cena sa cenama "van dohvata ruke", usluge izrade kompletnih Elaborata o transfernim cenama i pruža konsultantske usluge iz iste oblasti, poštujući relevantne zakonske propise i Smernice OECD za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave. U te svrhe, obezbeđena je relevantna baza podataka.

Ističemo da je naš rukovodilac Odeljenja za transferne cene jedan od autora sveobuhvatnog Priručnika za transferne cene, koji je u izdanju Privrednog savetnika DOO, objavljen u novembru 2015. godine.

tranferne cene

Web Mail

Izaberi jezik


Privredno društvo za reviziju
"PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA"

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:
Kneginje Zorke 96,11000 Beograd


Direktori:
011/ 30 20 562,
svetlana@psr.rs
011/ 30 20 538,
ivan@psr.rs
011/ 30 20 725,
ivanc@psr.rs

Sekretarijat
tel: + 381 11 30 20 724
e-mail: office@psr.rs
Računovodstvo,
tel: + 381 11 30 20 620
e-mail: emnija@psr.rs


Telefaks: 011/ 30 20 686
Website:www.psr.rs
PIB: 100290705